• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Osnove radne terapije

Usvajanje znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu potiče studenta na razumijevanje temelja radnoterapijske prakse uključujući sam razvoj profesije, klinički proces u radnoj terapiji, profesionalnu etiku, vrijednosti i odgovornosti. Kroz rješenjima usmjerenu praksu, tijekom kolegija će studentima biti prezentiran širok spektar radnoterapijskih radilišta te će se time studentima pružiti uvid na koji način se svakodnevne okupacije koriste u radnoj terapiji, kako ih se promatra, kako se iste odabiru kao terapijski medij, na koji način ih se preoblikuje, adaptira i/ili mijenja.  

Povijesni razvoj radne terapije u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatske, europske i svjetske organizacije radne terapije (HURT, ENOTHE, COTEC, WFOT). Uloga, područje rada i funkcija radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta. Filozofija radne terapije. Modeli i pristupi u radnoj terapiji; terminologija u radnoj terapiji; termin okupacije i aktivnosti i njihova važnost u radnoj terapiji. Briga za očuvanje vlastitog zdravlja unutar terapijskog procesa. Uvod u problemski pristup rješavanju zadataka. Profesionalno ponašanje.

Obavezna literatura:

 1. Šimunović D. Odabrana poglavlja iz radne terapije. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1998.
 2. The American Association of Occupational Therapy. Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process. American Journal of Occupational Therapy. 2017;68:S1-S48. doi:10.5014/ajot.2014.682006
 3. Bartolac A. Procjena okupacija u radnoj terapiji. Zagreb: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2016.
 4. Strukovni razred za djelatnost radne terapije. Upute o vođenju radnoterapijske dokumentacije. 2010. Dostupno na  http://drt.hkzr.hr/wp-content/uploads/2018/07/dokumenti-drt-Upute-o-vo%C4%91enju-radnoterapijske-dokumentacije.pdf
   

Dopunska literatura:

 1. Crepeau E, Cohn E, Schell B. Willard & Spackman’s occupational therapy. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2014.
 2. Fleming-Castaldy RP. Perspectives for Occupation-Based Practice: Foundation and Future of Occupational Therapy. American Occupational Therapy Association. North Bethesda, MD: AOTA Press; 2014.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Argumentirati važnost svakodnevnih okupacija za zdravlje i kvalitetu života sebe, pacijenta/klijenta, grupe ili zajednice; 
 2. Identificirati područja u kojima bi radni terapeut mogao osigurati doprinos zdravlju i kvaliteti života pojedinca;
 3. Razlikovati zadatke i aktivnosti radnog terapeuta tijekom procjene i intervencije u različitim životnim fazama;
 4. Identificirati i razlikovati suradničke uloge radnog terapeuta i fizioterapeuta i prepoznati najčešće korištene radnoterapijske modele koji vode praksu;
 5. Identificirati primjerenu implementaciju preventivnih i zdravstvenih pristupa koji se koriste u radnoterapijskoj praksi

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal