• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Osnove istraživačkog rada

Studenti će upoznati osnove terminologije i metodologije znanstveno istraživačkog rada i naučiti razlikovati pojedine vrste znanstvenog  istraživanja. Proučavat će načine pretraživanja i korištenja medicinskih informacija sa svrhom njihovog kritičkog vrednovanja i praćenja znanstvenih spoznaja u području biomedicinskih znanosti.

Metodologija; istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; samostalno provođenje istraživanja; oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.
Statistika; osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; normalna raspodjela i druge vrste distribucija; standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); pogreška aritmetičke sredine; statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); povezanost među podacima – korelacija; unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka.

Obavezna literatura:

 1. Marušić M, i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 5. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.

Dopunska literatura:

 1. Tkalac Verčič A, Sinčić Ćorić D, Pološki Vokić, N. Priručnik za metodologiju istraživačkog rada - Kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P.; 2010.
 2. Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1997.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti važnost znanstvenih istraživanja na području fizioterapije
 2. Osmisliti hipotezu znanstveno-istraživačkog rada
 3. Opisati načine prikupljanja podataka u znanstvenim istraživanjima u medicini i fizioterapiji
 4. Objasniti značaj primjene različitih statističkih metoda u istraživanjima i način interpretacije statističke značajnosti
 5. Analizirati i interpretirati prikupljene podatke istraživanja
 6. Izabrati najprikladniji način prikazivanja podataka obzirom na njihova obilježja
 7. Koristiti bibliografske baze podataka, te znanstvene časopise i knjige u elektronskom obliku
 8. Opisati građu znanstvenog članka
 9. Kritički analizirati članke iz područja fizioterapije

Nositelj: prof. dr. sc. Svjetlana Marić

            Suradnici:

 • doc. dr. sc. Andrea Milostić Srb,
 • doc. dr. sc. Ivana Škrlec

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal