• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Javno zdravstvo

Cilj predmeta je predočiti studentima javnozdravstvene pojmove i probleme te ih osposobiti da primjenjuju i analiziraju javnozdravstvene probleme i samostalno procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike. Upoznavanje s upravljanjem u kriznim stanjima, informacijskim sustavom, istraživanjima u javnom zdravstvu te ulogom javnog zdravstva u izvanrednim stanjima. Stjecanje znanja o zdravstvenoj zaštiti u cjelini kao i specifičnostima zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina. Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje sestrinskih postupaka i mjera u području javnog zdravstva.

Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite, činitelja koji utječu na zdravlje, unapređenje i promociju zdravlja, zdravstvenih potreba i zdravstvenih zahtjeva, zdravstvenog stanja stanovništva, populacijske dinamike i demografskih obilježja, zdravlja pojedinca i zajednice, čimbenika rizika za zdravlje, zdravstvenog gospodarstva, metoda društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja, socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite, ocjene zdravstvenog stanja stanovništva, intervencija prilikom kroničnih bolesti, reproduktivnog zdravlja žene i majčinstva, zdravstvene zaštite dojenčadi, male i školske djece, mladih i starije populacije, izvanrednih stanja i javnog zdravstva, upravljanja u kriznim stanjima; informacijskog sustava i istraživanja u zdravstvu, planiranja i evaluacije zdravstvene zaštite, standarda i normativa, ocjene kvalitete rada i stručnog nadzora, medicinske dokumentacije, značaja screening programa, nacionalnih programa otkrivanja malignih bolesti.

Obavezna literatura:

1.    Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, ur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015. (izabrana poglavlja)
2.    Puntarić D, Stašević I, Ropac D, ur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište; 2017. (izabrana poglavlja)
3.    Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. (izabrana poglavlja)

 

Dopunska literatura:

1.    Jonjić A, i sur. Socijalna medicina. Rijeka: Vitagraf; 2002. (izabrana poglavlja)
2.    Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
 

Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:

objasniti osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo);  

identificirati i opisati čimbenike rizika koji utječu na zdravlje u svim skupinama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih;

opisati metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja;

protumačiti odnose između socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite;

predložiti i samostalno planirati sestrinske postupke i mjere u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu na svim razinama zdravstvene zaštite;

procijeniti učinke sestrinskih postupaka i mjera u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

Suradnici:

  • doc. dr. sc. Andrea Milostić Srb,
  • dr. sc. Tamara Alebić, predavač,
  • dr. sc. Dubravka Holik, poslijedoktorand,
  • Danijela Nujić, dr. med., asistent,
  • Anamaria Tomić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije, predavač.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal