• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Sociologija zdravlja i bolesti

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje kompleksnog uvida i spoznaja o ključnim sociološkim teorijama i konceptima, temeljnim sociološkim pojmovima te sociološkim pristupima zdravlju i bolesti. Studenti će ujedno steći temeljno znanje o društvenim institucijama (posebno u medicini i zdravstvu), birokraciji i profesijama, moći i diskriminaciji, politikama u zdravstvu, ljudskim pravima (prava pacijenata) te društvenim odnosima i nejednakostima u zdravlju.

Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njezina razvoja, glavne sociološke teme i teorije te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu).  
Studenti će ujedno upoznati sljedeće pojmove i njima zadane sadržaje: socijalizacija, socijalna stratifikacija i društvena nejednakost, socijalna mobilnost, društveni podsustavi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo…), sociologija i sestrinstvo, okoliš, moć i politika, pojedinac – kolektiv, obitelj, stigma, rod i zdravlje, zdravstvene i humanitarne organizacije, migracije, demografske promjene te moderne tehnologije. Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika.

Obavezna literatura:

1.    Cerjan-Letica G, Letica S, Babić-Bosanac S, Mastilica M, Orešković S. Medicinska sociologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2003. 
2.    Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. (izabrana poglavlja)
3.    Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J, ur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.   (izabrana poglavlja)
 

 

Dopunska literatura:

1.    Štifanić M. Medicinska sociologija. Rijeka: Adamić; 2001. 
2.    Marmot M. Sindrom statusa. Zagreb: Algoritam; 2009.
3.    Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. primijeniti osnovno sociološko znanje za razumijevanje važnosti društvenih pitanja u medicini, zdravstvu i zdravstvenoj njezi, socijalnih politika u profesionalnoj zdravstvenoj njezi;
  2. analizirati na individualnoj razini elementarnu analizu uočenih političkih i društvenih pojava i povezati rezultate analiza s potrebama svoje buduće profesije;
  3. usporediti različite sustave u odnosima prema bolesniku;
  4. objasniti osnovne pojmove iz područja socijalne medicine (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo);
  5. interpretirati temeljno znanje o načelu pravednosti i jednakosti u društvu;
  6. razviti svijest o nužnosti tolerancije, uz važnost interdisciplinarnosti u pružanju zdravstvene njege.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal