• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Higijena i epidemiologija

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnom definicijom i zadatcima epidemiologije, usvojiti higijensko-epidemiološke pojmove i mjerenja, epidemiološke metode istraživanja, najznačajnije pojmove i probleme s područja epidemiologije zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti te aspekte primarne, sekundarne i tercijarne prevencije bolesti. Cilj predmeta je osposobiti studente da prepoznaju i procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike te primjenjuju i analiziraju postupke iz sestrinske domene higijene i epidemiologije.


Povijesni razvoj epidemiologije
Definicija i zadatci epidemiologije
Epidemiološki pojmovi i epidemiološka mjerenja
Epidemiološke metode istraživanja
Pokazatelji zdravstvenog stanja populacije
Epidemiologija zaraznih bolesti – najznačajnije zarazne bolesti prema načinima širenja, putevi prijenosa, izvori zaraze, kliconoštvo
Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti – najznačajnije kronične nezarazne bolesti, rizični čimbenici
Segment primarne, sekundarne i tercijarne prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti
Imunizacija
Najznačajnije grane epidemiologije
Organizacija epidemiološke službe u Republici Hrvatskoj
Osobna higijena i higijena u kolektivu

Obavezna literatura:

 1. Puntarić D, Ropac D. Opća epidemiologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2004.
 2. Ropac D, Puntarić D, i sur. Epidemiologija zaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada; 2010. (izabrana poglavlja)
 3. Vorko-Jović A, Strnad M, Rudan I, i sur. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada; 2010. (izabrana poglavlja)
 4. Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J, i sur. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012. (izabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

1. Vorko-Jović A. i sur. Priručnik za seminare i vježbe iz epidemiologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.

2. Javno dostupna i objavljena istraživanja iz tema s područja sadržaja kolegija

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti definiciju i zadatke epidemiologije;
 2. opisati i primijeniti epidemiološke metode istraživanja, epidemiološka mjerenja i pojmove;
 3. identificirati glavne higijensko-epidemiološke pojave i probleme u zajednici;
 4. prepoznati uzroke pojedinih bolesti, kao i metode njihove prevencije;
 5. prezentirati značaj pojedinog higijensko-epidemiološkog problema;
 6. analizirati skupine bolesti prema njihovim epidemiološkim osobitostima;
 7. analizirati postojeće podatke od značaja za zajednicu te interpretirati utjecaj pojedinih preventivnih mjera na kretanje tih bolesti u određenom razdoblju;
 8. vrednovati preventivne mjere iz područja sestrinske prakse na temelju postojećih parametara ozbiljnosti u zajednici.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Ante Cvitković,
 • Danijela Nujić, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal