• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Engleski jezik 3

Treći i posljednji dio u naravi trodijelnog kurikula engleskog jezika struke (3. godina: Engleski jezik

3) preddiplomskog studija sestrinstva fokusira se na proces sestrinske njege kirurškog bolesnika

(kolegij koji studenti slušaju na 3. godini studija). Na ovoj razini, studenti sustavno usavršavaju

stručna jezična znanja i vještine te u najvećoj mjeri, uz odgovornost samostalnosti, ovladavaju

vještinama praćenja stručne literature na engleskom jeziku: uvježbavanjem vještina pronalaženja,

sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija. Na taj način, po završetku ovog

trodijelnog kolegija, studenti bivaju osposobljeni za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će

biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Upute o pisanju seminarskog rada na engleskom jeziku – pretraživanje interneta: korištenje web pretraživača, prepoznavanje pouzdanih izvora

Prijeoperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika – terminologija

Perioperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika – terminologija

Poslijeoperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika – terminologija

Upute o sastavljanju uspješne MS Powerpoint prezentacije bazirane na seminarskom radu

Grupni rad: rasprava o praktičnim problemima i poteškoćama pri izradi seminarskog rada i MS

Powerpoint prezentacije

Upute za uspješno usmeno izlaganje

Obavezna literatura:

  1. U.S. Army Medical Department Center and School, Fort Sam Houston, Texas 78234-6100: Nursing Care Of The Surgical Patient: http://www.brooksidepress.org/Products/Nursing_Care_of_the_Surgical_Patient/Index.htm
  2. izabrani handouti

 

Dopunska literatura:

  1. Tanay V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
  2. Law J, Martin E, ur. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. usporediti i razlikovati osnovnu sestrinsku terminologiju na engleskom i hrvatskom jeziku vezanu uz proces zdravstvene njege kirurškog bolesnika;
  2. učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, odabrati korisne informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, i općeg engleskog jezika.
  3. oblikovati stručni seminarski rad na temu zdravstvene njege konkretnog kirurškog bolesnika; kritičkim iščitavanjem izvora analizirati i usporediti obrasce postupanja te ih povezati u smislenu cjelinu.

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal