• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Osnove zdravstvene njege

Cilj je usvojiti znanje, vještine te razvijanje samostalnosti i odgovornosti u osnovama zdravstvene njege bolesnika, kao i kompetencija koje su važne u sestrinskoj skrbi

Povijest sestrinstva.

Definicije zdravstvene njege, teorije i konceptualni modeli.

Čimbenici koji utječu na zdravstvenu njegu: socijalni, kulturalni, duhovni, ekonomski i politički.

Modeli organizacije sestrinske skrbi u primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Sestrinska terminologija.

Opći postupci sprečavanja infekcija.

Osnovne ljudske potrebe i njihov odnos prema zdravstvenoj njezi.

Disanje – procjena stanja bolesnika, utjecaj činitelja na zadovoljavanje potrebe za disanjem, intervencije prvostupnika/-ce u sestrinstvu.

Unos hrane i tekućine – procjena stanja bolesnika (standardi, prehrambene potrebe, navike, manjkava unos hrane i tekućine) hranjenje, umjetni načini prehrane.

Eliminacija otpadnih tvari – procjena eliminacijskih funkcija bolesnika – obilježja izlučevina – normalna i patološka.

Skrb za bolesnika koji ne može zadovoljiti potrebe za eliminacijom (opstipacija, dijarea, inkontinencija stolice/urina). Klizma. Kateterizacija. Uzimanje izlučevina za laboratorijske pretrage.

Pokretljivost – procjena stanja bolesnika; utjecaj smanjene pokretnosti na organizam.

Prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja.

San i odmor – procjena stanja, navike, postupci koji će bolesniku osigurati san.

Odijevanje i svlačenje – procjena stanja bolesnika i intervencije prvostupnika/-ce u sestrinstvu.

Tjelesna temperatura – procjena i mjerenje, sestrinska skrb za bolesnika s visokom temperaturom, primjena postupaka koji će podržati fiziološke procese kao i osiguranje poželjnih okolinskih činitelja.

Osobna higijena, zaštita kože i sluznica – procjena stanja kože, sluznica, pomoć u zadovoljavanju potreba.

Sigurnost pacijenta – procjena i zaštita od mehaničkih ozljeda, fizikalnih rizika, intrahospitalnih infekcija, nasilja.

Komunikacija s drugima radi izražavanja potreba i osjećaja.

Zadovoljavanje religijskih potreba – procjena za život u skladu s njegovom religijom.

Rad, produktivna aktivnost i rekreacija – procjena, navike, prilagodba mogućnostima bolesnika.

Učenje – procjena i mogućnosti bolesnika, edukacija bolesnika i evaluacija edukacije.

Dokumentacija u zdravstvenoj njezi.

Primjena lijekova.

Obavezna literatura:

 1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992.
 2. Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. Zagreb: HUSE i HUMS; 1994.
 3. Barać, I. Osnove zdravstvene njege. (radni listovi) Osijek: Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva; 2014.
 4. Springhouse Publishing Company Staff. Handbook of nursing procedures by Springhouse. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

 

Dopunska literatura:

 1. Tomey AM, Alligood MR. Nursing Theorists and their work. St Louis: Mosby; 2002.
 2. Brown P. Florence Nightingale. Zagreb: Illyricum; 1995.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. usporediti teorije i modele zdravstvene njege i njihove definicije;
 2. analizirati čimbenike koji utječu na zdravstvenu njegu;
 3. primijeniti sestrinsku terminologiju;
 4. provoditi mjere sprječavanja infekcije i pravila zaštite na radu za rad na siguran način;
 5. primijenitietičkanačelaikomunikacijskevještine;
 6. klasificirati osnovne ljudske potrebe i njihov odnos prema zdravstvenoj njezi;
 7. procijeniti potrebe za zdravstvenom njegom i vrstu pomoći pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba (disanja, unosa hrane i tekućine, eliminacije, pokretljivosti, sna i odmora, odijevanja, održavanja normalne temperature tijela, osobne higijene, komunikacije, rada, učenja i zadovoljavanja znatiželje, religije);
 8. primijeniti ordiniranu terapiju poštujući pravila pri podjeli terapije.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

 

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Rajko Fureš,
 • doc. dr. sc. Štefica Mikšić,
 • dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,
 • Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,
 • Nikolina Farčić, mag. med. techn., asistent,
 • Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent,
 • Dubravka Matijašić-Bodalec, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Božica Lovrić, predavač,
 • Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,
 • Maja Carević, mag. med. techn., asistent,
 • Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,
 • Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,
 • Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,
 • Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,
 • Štefanija Kolačko, mag. med. techn., asistent,
 • Božica Kurtović, mag. med. techn., asistent,
 • Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,
 • Ivica Matejaš, mag. med. techn., asistent,
 • Stana Pačarić, mag. med. techn., asistent,
 • Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,
 • Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,
 • Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,
 • Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,
 • Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,
 • Nada Stipić, mag. med. techn., asistent,
 • Jelena Tomac Jovanović, mag. med. techn., asistent,
 • Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent,
 • Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,
 • Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent,
 • Katarina Vukas, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal