• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Komunikacijske vještine

Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.

Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije; verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji; slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja; prigovori i tehnike rješavanja prigovora; povratna informacija: struktura i priopćavanje; asertivna komunikacija; empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; komunikacija s djecom i adolescentima; komunikacija sa starijim osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu; stilovi vođenja.

Obavezna literatura:

1.    Reardon KK. Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću. Zagreb: Alineja; 1998.

 

Dopunska literatura:

1.    Pennington DC. Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1996.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. definirati komunikaciju, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
  2. analizirati obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
  3. objasniti osnovne komunikacijske stilove;
  4. procijeniti osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
  5. razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji;
  6. objasniti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
  7. pripremiti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva;
  8. identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Vladimir Grošić,

◦     dr. sc. Tamara Alebić, predavač,

◦     Anamaria Tomić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije, predavač.

 

Vanjski suradnici:

°       mr. sc. Ljiljana Lukačević, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal