• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika

Osposobiti studente za samostalno i/ili u stručnom timu planiranje, pripremanje i provedbu zdravstvene njege kirurških bolesnika prije i nakon operacije na pojedinim organima i/ili dijelovima tijela sukladno prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici – uz razvijanje profesionalne savjesnosti i humanog odnosa prema korisniku zdravstvene skrbi.

Uvod u zdravstvenu njegu kirurškog bolesnika:
Holistički pristup kirurškom bolesniku
Biofizički i psihološki koncept u svezi bolesti
Stres i tjelesno zdravlje
Samopercepcija tjelesnog zdravlja 
Organizacija rada i sestrinske službe na kirurškom odjelu
Etičke smjernice u prikupljanju podataka kod kirurškog bolesnika
Proces zdravstvene njege kirurškog bolesnika:
Dokumentacija procesa zdravstvene njege kirurških bolesnika
Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom kirurškog  bolesnika
Planiranje zdravstvene njege kirurškog bolesnika 
Provođenje zdravstvene njege kirurškog bolesnika
Evaluacija zdravstvene njege kirurškog bolesnika
Zdravstvena njega kirurškog bolesnika – opća:
Mjere sprečavanja intrahospitalnih infekcija na kirurškom odjelu
Hitni i elektivni prijem kirurških bolesnika
Rizični čimbenici za kirurški zahvat
Opća i neposredna priprema bolesnika za kirurški zahvat
Edukacija kirurškog bolesnika i članova njegove obitelji – opća
Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom prostoru
Opća i neposredna poslijeoperacijska zdravstvena njega (opći i specijalni monitoring enteralna i parenteralna prehrana bolesnika, transfuzija krvi i krvnih pripravaka, nadoknada cirkulacijskog volumena)
Zdravstvena njega bolesnika s drenom/drenažom
Zbrinjavanje kirurške neinficirane i inficirane kirurške rane
Poslijeoperacijske poteškoće
Bol kao dijagnoza u procesu zdravstvene njege kirurškog bolesnika
Sindrom SMBS u procesu zdravstvene njege kirurškog bolesnika
Poslijeoperacijske komplikacije; visok rizik za komplikacije mirovanja
Zdravstvena njega kirurškog bolesnika – specijalna:
Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi kardiokiruškog, neurokiruškog, urološkog, traumatološkog  bolesnika
Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi s operativnim zahvatom na gastrointenstinalnom, respiratornom traktu
Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi bolesnika s operativnim zahvatom štitnjače, dojke, ženskih spolnih organa
Specifičnosti kirurške njege djeteta, bolesnika s opeklinama

Obavezna literatura:

 1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.
 2. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Zagreb: Hrvatska udruga za sestrinsku edukaciju; 1996.
 3. Vujanić J. (nastavni tekstovi) Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – Preddiplomski studij Sestrinstvo; 2017.

 

Dopunska literatura:

 1. Brunner LS, Suddarth DS. Textbook of Medical Surgical Nursing. 10. izd. Philadelphia: J. B. Lippincott Company; 2002.
 2. Carpenito JL. Handbook of Nursing Diagnosis. Philadelphia: J.B. Lippincott Company; 1991.
 3. Prpić I, i sur. Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 4. Prlić N. Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća. Zagreb: Školska knjiga; 2014.
 5. Prlić N, Rogina V, Muk B. Zdravstvena njega 4. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 6. Hausman AK, Ignatavicius DD. Clinical Companion for Medical Surgical Nursing – Critical Thinking for Collaborative Care. 4. izd. Philadelphia: Saunderr Company; 2002.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. prosuditi organizaciju rada i organizaciju sestrinske službe na kirurškom odjelu, hitan i elektivni prijam bolesnika;
 2. provoditi mjere sprječavanja infekcije na kirurškom odjelu;
 3. analizirati  specifičnosti sestrinske skrbi u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi kirurških bolesnika;
 4. provoditi zdravstveni odgoj kirurških bolesnika;
 5. procijeniti potrebe kirurškog bolesnika za zdravstvenom njegom u specijalnim područjima  zdravstvene njege kirurških bolesnika;
 6. izraditi planove procesa zdravstvene njege u specijalnim područjima zdravstvene njege kirurških bolesnika;
 7. primijeniti planirane intervencije i sestrinsku skrb u specijalnim područjima zdravstvene njege kirurških bolesnika sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima;
 8. vrednovati ciljeve i planove sestrinske skrbi u specijalnim područjima zdravstvene njege kirurških bolesnika.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

◦     Dijana Babić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent,

◦     Štefanija Kolačko, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     doc. dr. sc. Agneza Aleksijević,

◦     Maja Carević, mag. med. techn., predavač,

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn., predavač,

◦     Verica Alerić, mag. med. techn., asistent,

◦     Jasna Batrnek, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

◦     Gordana Guberac, mag. med. techn., asistent,

◦     Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Damira Horvat, mag. med. techn., asistent,

◦     Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Luketić, mag. med. techn., asistent,

◦     Stana Pačarić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal