• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Palijativna zdravstvena njega

Studentima će biti prenesena osnovna načela, filozofija i organizacija palijativne zdravstvene njege.

Studenti će biti osposobljeni za procjenu potreba, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege u zadnjem stadiju života tijekom boravka u bolnici, hospiciju i kući, kao i pružanje potpore obitelji tijekom bolesti i žalovanja.

Definicije i osnovni pojmovi u palijativnoj skrbi. Načela i filozofija palijativne njege. Povijest hospicija i palijativne skrbi. Organizacija palijativne skrbi. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba umirućih bolesnika. Postupci rješavanja i ublažavanja neugodnih simptoma i patnje bolesnika. Autonomija i dostojanstvo bolesnika. Odnos medicinska sestra-bolesnik. Komunikacija s umirućim bolesnikom i njegovom obitelji. Potpora obitelji tijekom bolesti i žalovanja. Etička pitanja u palijativnoj njezi.

Obavezna literatura:

 1. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina – Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Rijeka: Markulin d.o.o. i Sveučilište u Rijeci, Zaklada onkologija; 2013.
 2. Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb 2010.
 3. Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
 4. Lughton J, Kindlen M. Palijativna njega – uloga sestrinstva. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.
 5. Kadović M, Abou Aldan D, i sur. Sestrinske dijagnoze II. Zagreb: HKMS; 2013.
 6. Šepec S, Kurtović M, i sur. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HKMS; 2011. 
 7. Vučevac V, Franinović MJ, Krznarić Ž, Braš M, Đorđević V. Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Medix. 2016:22;119/120:78-81.
 8. Nastavni materijali s predavanja i seminara 

 

Dopunska literatura:

 1. Đorđević V, Braš M, Brajković L. Palijativna skrb: Mostovi nade i čovječnosti. Zagreb: Roketa; 2012.
 2. Đorđević V, Braš M, Brajković L. Osnove palijativne medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
 3. Jušić A, i sur. Hospicij i palijativna skrb. Zagreb: Školska knjiga; 1995.
 4. Jušić A, i sur. Bioetika u teoriji i praksi. Zagreb: Nakladni zavod Globus; 2001.
 5. Havelka M, Despot Lučanin J. Komunikacija s teško bolesnim osobama i njihovim obiteljima. U: Despot Lučanin J. Komunikacijske vještine u zdravstvu. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2010. 
 6. Saunders C, Sykes N. Palijativna skrb u završnom stadiju maligne bolesti. Zagreb: Školska knjiga; 1996.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati filozofiju i načela palijativne zdravstvene njege;
 2. razlikovati organizacijske oblike i razine palijativne skrbi;
 3. usporediti osnovna obilježja palijativne njege u bolnici, hospiciju i zajednici;
 4. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 5. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine;
 6. primijeniti postupke rješavanja i ublažavanja simptoma i patnje bolesnika;
 7. organizirati profesionalnu i socijalnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji;
 8. komentirati etička pitanja u palijativnoj njezi.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maristela Šakić, dr. med., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

◦     Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent,

◦     Dijana Hnatešen, mag. med. techn., asistent,

◦     Helena Johum, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Mihić, mag. med. techn., asistent,

◦     Željko Mudri, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal