• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička propedeutika

Cilj predmeta je naučiti studenta osnovama kliničkog pregleda koji se sastoji od anamneze i fizikalnog pregleda te uvježbati manualne vještine potrebne za izvođenje fizikalnog pregleda, osnovnih medicinsko-tehničkih postupaka i mjerenja vitalnih znakova pacijenta. Studente će se naučiti prepoznati simptome i znakove bolesti te interpretirati najvažnije laboratorijske pokazatelje različitih stanja i bolesti. Studenti će naučiti pravilno voditi dokumentaciju i pratiti stanje bolesnika ovisno o kliničkoj slici.

Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti. Anamneza i heteroanamneza. Komunikacijske vještine. Manualne vještine. Mjerenje vitalnih znakova. Osnovni medicinsko-tehnički postupci. Opći status bolesnika, fizikalni pregled bolesnika. Koža dlake i nokti. Pregled glave i vrata. Pregled prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava. Pregled trbuha i spolnih organa. Fizikalni pregled nervnog i lokomotornog sustava.

Obavezna literatura:

 1. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.

 

Dopunska literatura:

 1. Metelko Ž, Harambašić H, et al. Internistička propedeutika. Zagreb: Medicinska naklada; 1999.
 2. Nastavni materijali sa seminara i predavanja.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student/-ica će moći:

 1. predvidjeti najčešća klinička stanja i bolesti s obzirom na simptome i znakove;
 2. usporediti klinička stanja s obzirom na skup simptoma, znakova i glavne laboratorijske pokazatelje;
 3. procijeniti zdravstveno stanje bolesnika uz vođenje odgovarajuće dokumentacije;
 4. utvrditi postupak uzimanja anamneze, fizikalnog statusa bolesnika i mjerenja vitalnih znakova;
 5. samovrednovati postupak provođenja osnovnih medicinsko-tehničkih postupaka.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redovni professor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

°       Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik,

°       Jelena Jakab, dr. med., asistent,

°       Nikola Volarić, dr. med., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       doc. dr. sc. Duško Cerovec

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal