• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Proces zdravstvene njege

Usvajanje znanja, vještina te razvijanje samostalnosti i odgovornosti za proces zdravstvene njege, procjenu stanja bolesnika/skrbnika; utvrđivanje potreba, izrade planova te primjenu intervencija i sestrinske skrbi.

Definicija procesa zdravstvene njege s obzirom na faze
Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
Izvori i tehnike prikupljanja podataka
Vrste i sadržaj podataka te pomagala pri prikupljanju podataka 
Analiza prikupljenih podataka – dijagnoza u procesu zdravstvene njege 
Planiranje zdravstvene njege – utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege
Definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege 
Plan zdravstvene njege 
Provođenje zdravstvene njege – validacija, analiza i realizacija
Evaluacija u procesu zdravstvene njege – cilja i plana
Otpusno pismo u procesu zdravstvene njege 
Smanjena mogućnost brige o sebi
Visok rizik za komplikacije smanjene pokretljivosti
Smanjeno podnošenje napora
Inkontinencija urina 
Bol
Neupućenost

Obavezna literatura:

 1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992. 
 2. Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE; 1992. 
 3. Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. Zagreb: HUSE i HUMS; 1994.
 4. Barać I. Proces zdravstvene njege (radni listovi). Osijek: Medicinski fakultet Osijek – Studij sestrinstva; 2014.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Springhouse Publishing Company Staff. Handbook of nursing procedures by Springhouse. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
 2. Carpenito Moyet L. Nursing diagnosis application to clinical practice. 11. izd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati definicije procesa zdravstvene njege s obzirom na faze;
 2. procijeniti stanje bolesnika;
 3. utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom;
 4. planirati zdravstvenu njegu u skladu sa dijagnozom u procesu zdravstvene njege;
 5. primijeniti zdravstvenu njegu prema standardima sestrinskih intervencija;
 6. dokumentirati proces zdravstvene njege;
 7. evaluirati zdravstvenu njegu;
 8. preuzeti odgovornost za provedbu procesa zdravstvene njege u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

◦     Nikolina Farčić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Matijašić-Bodalec, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     dr. sc. Božica Lovrić, predavač,

◦     Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,

◦     Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

◦     Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Štefanija Kolačko, mag. med. techn., asistent,

◦     Jagoda Kragujević, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Kurtović, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Luketić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivica Matejaš, mag. med. techn., asistent,

◦     Vesna Meško, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Katarina Projs, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent,

◦     Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,

◦     Lidija Vinković, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal