• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.

Teorije upravljanja i organizacije rada.

Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.

Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanja i organizacije u sestrinskoj praksi.

Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.

Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.

Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.

Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.

Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom.

Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.

Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.

Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.

Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronički karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacija rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

Obavezna literatura:

1.    Kalauz S. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi. Zagreb: Medicinska naklada; 2014.

Dopunska literatura:

1.    Bahtijarević-Šiber F. Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing; 2007.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. objasniti teorije upravljanja, osnovne pojmove organizacije, upravljanja i administracije u zdravstvenoj njezi;
  2. demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama, način delegiranja zadataka te supervizijski proces u sestrinskoj praksi;
  3. primijenitistilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima, različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege;
  4. objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi te načela timskoga rada;
  5. demonstrirati kategorizaciju bolesnika u sestrinskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika za izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom, način upravljanja vremenom;
  6. planirati proces upravljanja promjenama u sestrinskoj praksi;
  7. objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi, procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege;
  8. objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     Antun Bajan, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal