• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Usvajanje temeljnog znanja i vještina iz reanimatologije, područja anesteziologije i intenzivnog liječenja kao sastavnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite.Trajno praćenje životnih funkcija zdravih i kritično oboljelih, na načinima prepoznavanja promjena vitalnih funkcija i specifičnostima skrbi kod životno ugroženih i bolesnika u intenzivnoj skrbi. Upravljanje komplikacijama opće i lokalne primjene anestezije koristeći najnovija dostignuća u znanosti, instrumentaciji i tehnikama liječenja boli. Poznavanje osnovnih programa do specifičnih tehnika ubrizgavanja, shema doziranja do pravilne skrbi i rukovanja opremom. Cjelovita pokrivenost ključnih tema o općoj, lokalnoj anesteziji i sedaciji i općoj anesteziji, uključujući specifične opasnosti i pogreške u tehnici zbog kojih može doći do komplikacija, reanimacije i liječenja u intenzivnoj medicini.

Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat

ASA-klasifikacija bolesnika

Hemodinamski monitoring u anesteziji

Indukcija u anesteziji: intravenski i inhalacijski anestetici. Mišićni relaksansi. Opijati

Komplikacije opće i regionalne anestezije

Poslijeanestezijska skrb

Regionalna anestezija. Neuroaksijalna anestezija

Periferni nervni blokovi

Srčani zastoj – kardiopulmonalna reanimacija – uloga pojedinih članova tima

Postupci osnovnog održavanja života (BLS) i automatska vanjska defibrilacija (AED)

Osnovne i napredne mjere održavanja dišnog puta

Prepoznavanje ritmova srčanog zastoja

Defibrilacija

Postupci neposrednog održavanja života (ILS)

Opskrba politraumatiziranog bolesnika

Postupci pri neurotraumi (mini neurološki pregled, AVPU skala)

Akutna respiratorna insuficijencija

Primjena kisika kod kritično oboljelog

Intenzivno liječenje bolesnika

Mehanička ventilacija

Dekompenzacija srca, kardiogeni šok, AIM                                   

Zatajivanje srca i krvotoka. Infarkt srca, poremećaji provođenja

Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja

Akutna bol

Kronična bol

Sustav procjene boli kao vitalnog znaka u specifičnim skupinama bolesnika

Akupunktura i drugi postupci u liječenju boli                   

EWS Scoring System (rano prepoznavanje životno ugroženog bolesnika u bolničkim uvjetima)

Transport vitalno ugroženog bolesnika

Postavljanje perifernog venskog puta u hitnom stanjima

Sudjelovanje u postavljanju centralnog venskog puta

Obavezna literatura:

1.    Šakić-Zdravčević K, i sur. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (skripta-nastavni tekst) Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; 2018. online
2.    Šimurina T, Mraović B, ur. Opća klinička anesteziologija i reanimatologija. Zadar: Sveučilište u Zadru, Sveučilišna tiskara d.o.o; 2020.
3.    Šakić-Zdravčević K, ur. Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (sveučilišni udžbenik). Osijek: Medicinski fakultet Osijek, MZO Grafika d.o.o. Osijek; 2008.
4.    Hunyadi-Antičević S, Protić A, Patrk J, Filipović-Grčić B, Puljević D, i sur. Smjernice za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju 2015. godine [European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015]. Liječnički vjesnik. 2016;138(11-12):305-321.
5.    Kvolik S, Lovrić I. Suvremeni pristup ranom liječenju politraumatiziranog bolesnika. (priručnik) Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2012.
6.    Zapisi s predavanja
Dopunska literatura:

1.    Šakić i sur.: Regionalna anestezija i analgezija, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.

2.    Šakić i sur.: Autotransfuzija, tromboprofilaksa i perioperacijsko krvarenje, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.

Nakon uspješno završenog predmeta i učenja, student/-ica će moći:

  1. provesti pripremu bolesnika za prijeanestezijski pregled, anesteziju i kirurški zahvat te operacijsku kontrolnu listu;
  2. prepoznati i poduzeti odgovarajuće postupke u životno ugroženog pacijenta, uključujući i pacijenta u zastoju životnih funkcija;
  3. primijeniti zdravstvenu skrb kod kritično oboljelih i respiracijski ugroženih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja;
  4. primijeniti postupke monotoringa, prepoznavanja vitalnih znakova, akutne i kronične boli;
  5. izvesti procjenu boli i postupke u liječenju akutne i kronične boli;
  6. prepoznati posebnosti u skrbi kritično oboljelog pacijenta dijagnostičkim i terapijskim postupcima u jedinici intenzivnog liječenja;
  7. pripremiti bolesnika za anesteziološke postupke uz nadzor;
  8. procijeniti učinke anestezije, sudjelovanje u poslijeanestezijskoj skrbi i postupcima kod neželjenih događaja;
  9. poznavati i pripremiti anesteziološki aparat i respirator.

Nositelj: prof. dr. sc. Katarina Šakić Zdravčević, redoviti professor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Ivo Matić,

◦     Marinko Žulj, viši stručni suradnik,

◦     Jelena Jakab, dr. med., asistent,

◦     Nikola Volarić, dr. med., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam,

◦     doc. dr. sc. Livija Šakić,

◦     Marijan Bašić, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal