• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Hitna stanja u psihijatriji

Usvojiti specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup bolesniku sa psihozom; pristup bolesniku s manijom; pristup bolesniku s depresijom; pristup bolesniku u deliriju; pristup bolesniku s demencijom; pristup bolesniku s anksioznim poremećajem; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku)

Intelektualna onesposobljenost (teškoće), poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji. Urgentna stanja u psihijatriji. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava.

Obavezna literatura:

  1. Jakovljević M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole. Samobor: A. G. Matoš; 2003.
  2. Filaković P, i sur. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
  3. Jukić V, Ostojić D, I sur. Hitna stanja u psihijatriji. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.    
     

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. objasniti urgentna stanja u psihijatriji;
  2. prepoznati simptome hitnih stanja u psihijatriji;
  3. obavijestiti psihijatrijsku službu.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

◦     Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal