• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Klinička praksa I

Primijeniti znanja, vještina te razviti samostalnost i odgovornost za zdravstvenu njegu: procjenu stanja bolesnika, utvrđivanje potreba bolesnika, izrade planova zdravstvene njege te primjenu intervencija i sestrinske skrbi.

Kolegij uključuje primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima: Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege.

Organizacija rada i planiranje sestrinske skrbi

Prijem, otpust, premještaj bolesnika

Priprema prostora, opreme, pribora i materijala za provođenje sestrinskih postupaka

Procjena stanja bolesnika

Utvrđivanje potreba i problema u bolesnika

Provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema

Obavezna literatura:

1.    Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.

 

Dopunska literatura:

1.    Evans-Smith, P: Taylor’s Clinical Nursing Skills; A Nursing Process Approach. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2005.

2.    Šokota, Anita, Kalauz, Sonja: Lijekovi – oblici i primjena, Zdravstveno veleučilište, Naklada Slap, Zagreb 2008.

3.    Elkin, M. K., Perry A. G., Potter P. A.: Nursing interventions & clinical skills, 4-th ed. Mosby Elsevier 2007.

4.    Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992.

5.    Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. HUSE. Zagreb 1992.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. primijeniti mjere sprječavanja infekcije i pravila zaštite na radu za rad na siguran način;
  2. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine prema bolesniku, njegovoj obitelji, članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalom osoblju;
  3. primijeniti postupke sestrinske skrbi samostalno i/ili u stručnom timu sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima;
  4. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka te evaluaciju uvažavajući individualnost, holistički pristup i partnerski odnos prema bolesniku;
  5. voditi sestrinsku dokumentaciju;
  6. provesti ordinirane dijagnostičke i terapijske postupke samostalno i/ili u stručnom timu uz nadzor;
  7. preuzeti odgovornost za provedbu procesa zdravstvene njege u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent

◦     Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent

◦     Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn., asistent

 

Vanjski suradnici:

◦     dr. sc. Božica Lovrić, predavač,

◦     Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Carević, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

◦     Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Jagoda Kragujević, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Kurtović, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Luketić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,

◦     Vesna Meško, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Katarina Projs, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

◦     Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Stipić, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent,

◦     Jelena Tomac Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent,

◦     Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,

◦     Lidija Vinković, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal