• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Patofiziologija

Kolegij Patofiziologija uključuje stjecanje znanja iz opće patofiziologije i znanja iz područja poremećaja funkcije pojedinih organskih sustava. Studenti se kroz kolegij upoznaju s temeljnim načelima i terminologijom opće i specijalne patofiziologije. Studentima se prikazuju opći i specifični modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti te načini i uzroci razvoja patofizioloških procesa na razini organizma i specifičnih organskih sustava. Krajnji cilj je studenta obučiti vještini retrogradnog povezivanja simptoma, znaka ili bolesti s patofiziološkim mehanizmom njihova razvoja.

Opća patofiziologija: Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti: homeostaza, reaktivnost, mehanizmi pozitivne i negativne povratne sprege, sposobnost i stanje organizma. Osnovni simptomi i znakovi bolesti i patofiziološki mehanizam njihova nastanka. Patofiziologija poremećaja genskog izražaja, energetskog metabolizma, staničnih organela, osnovnih i specifičnih metabolita. Osnove poremećaja vode i elektrolita, poremećaji acidobazne ravnoteže. Opći principi odgovora organizma na ozljedu i infekciju, patofiziologija upale i poremećaja termoregulacije.
Specijalna patofiziologija: Specifični modeli ponašanja tkiva, organa i organskih sustava (probavni sustav, hepatobilijarni sustav, kardiovaskularni sustav, respiratorni sustav, endokrini sustav, sustav krvotvornih organa i krvi, urogenitalni sustav, živčani sustav, reproduktivni sustav). Patofiziologija razvoja temeljnih i najčešćih patoloških entiteta vezanih uz svaki od navedenih organskih sustava.

Obavezna literatura:

1. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z, i sur.: Patofiziologija. 8. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018. (odabrana poglavlja)

 

Dopunska literatura:

 1. Gamulin S. Patofiziologija: udžbenik za visoke zdravstvene škole. Zagreb: Medicinska naklada; 2005.
 2. Kovač Z, i sur. Klinička patofiziologija: etiopatogenetski čvorovi: knjiga treća. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
   

Nakon uspješno završenog predmeta student/-ica će moći:

 1. kritički prosuditi uzročno-posljedične veze patofizioloških procesa koji dovode do razvoja bolesti;
 2. usporediti različite etiološke čimbenike poremećaja homeostaze u organizmu i razvoja bolesti;
 3. rangirati glavne patofiziološke procese na razini stanice, organa i organskog sustava;
 4. predvidjeti simptome i znakove bolesti s patofiziološkim načelima nastanka bolesti;
 5. procijeniti međupovezanost i utjecaj patofiziološkog zbivanja u jednom organu na druge organe i organizam u cjelini;
 6. samovrednovati prepoznavanje osnovnih bolesti na temelju stečenog teorijskog znanja.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Marko Boban,

◦     izv. prof. dr. sc. Ana Stupin,

◦     Jelena Jakab, dr. med., asistent,

◦     Marin Kuharić, dr. med., asistent,

◦     Luka Malenica, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal