• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja

Uvesti studente u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice/ medicinskog tehničara prvostupnika. 
Osposobiti studente za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studente za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.

Zdravstveno ponašanje i zdravlje. Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj. Metode učenja i poučavanja. Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom. Medicinska sestra/medicinski tehničar – zdravstveni edukator. Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dijela procesa zdravstvene njege.
Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave

Obavezna literatura:

 1. Lovrić R. Nastavni tekstovi, 2018.
 2. Mojsović  Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 1. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2004.
 3. Mojsović  Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 2. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2007.
 4. Barath A. Kultura odgoj i zdravlje. Zagreb: Viša medicinska škola – Katedra za psihologiju; 1995.
 5. Zarevski P. Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2007.
 6. Jakšić Ž, Kovačić L. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.

 

Dopunska literatura:

1. LEMON, poglavlje 1.,  Život, zdravlje i okolina, 1996.
2. LEMON, poglavlje 5., Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti osnovne metode učenja i poučavanja;
 2. primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja;
 3. procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina;
 4. planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina;
 5. provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina;
 6. provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Rajko Fureš,
 • dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,
 • Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač.

 

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Biljana Gorgievska Sukarovska, poslijedoktorand,
 • Gaby Novak-Bilić, dr. med., asistent,
 • Martin Gredičak, dr. med., asistent,
 • Sanja Malinac Malojčić, dr. med., asistent.

 

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal