• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Klinička praksa III

Razviti potrebno znanje i vještine za rad u provođenju zdravstvene njege kirurških bolesnika, specifično stručno znanje, vještine i stajališta u psihološkoj i fizičkoj pripremi bolesnika za operativni zahvat, znanje i vještine u prepoznavanju poslijeoperacijskih teškoća i komplikacija te osnovne postupke zbrinjavanja istih, kako prepoznati i reagirati na bolesnikove potrebe uz holistički pristup iz područja zdravstvene njege, razviti sposobnosti praćenja novih dostignuća i usvajati nove spoznaje i znanje, provoditi sve postupke zdravstvene njege u skladu s etičkim kodeksom, provoditi edukaciju bolesnika, prepoznati psihološka stanja bolesnika, razviti znanje o terapijskim postupcima u psihijatrijskih bolesnika te nuspojavama psihofarmakoterapije, razviti vještinu rada s bolesnicima u grupi (grupna terapija).

Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz zdravstvene njege kirurške i zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika.
Zdravstvena njega kirurških bolesnika: kirurška asepsa (odjeća, obuća, prostor, instrumentarij), prijeoperacijska psihološka priprema bolesnika, prijeoperacijska fizička priprema bolesnika (priprema operativnog polja, priprema gastrointestinalnog trakta), premedikacija, prijeoperacijska sestrinska dokumentacija, praćenje i zapisivanje poslijeoperacijskog stanja bolesnika, prevencija i prepoznavanje poslijeoperacijskih komplikacija (krvarenje, hipovolemijski šok, dehiscencija i disrupcija kirurške rane, infekcija kirurške rane, paralitički ileus, duboka venska tromboza, plućna embolija), prepoznavanje i tretiranje poslijeoperacijskih teškoća (bol, mučnina, povraćanje, abdominalna distenzija, štucavica) intrakranijalni tlak – monitoring, torakalna drenaža – monitoring, hemodinamski monitoring, respiratorni monitoring. Zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji (priprema ventilatora, njega dišnih puteva bolesnika, praćenje rada ventilatora, praćenje i zapisivanje svih promjena u bolesnika), promatranje i povoj kirurške rane, zdravstvena njega bolesnika sa stomom (urostoma, ileostoma, kolostoma).
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika: metode prikupljanja podataka – intervju, terapijska komunikacija, terapijski ugovor, specifičnosti podjele terapije, tehnike rada u maloj grupi, obiteljska terapija, socioterapijske metode liječenja i zbrinjavanja, promatranje i bilježenje nuspojava psihofarmakoterapije, asistiranje pri elektrokonvulzivnoj stimulaciji, priprema bolesnika za dijagnostičke pretrage, hranjenje bolesnika s anoreksijom (nazogastrična sonda, tehnike nagovaranja), zbrinjavanje bolesnika u stuporu, hitni prijem bolesnika, zbrinjavanje agresivnih bolesnika – zaštitna stezulja, zbrinjavanje suicidalnih bolesnika (lavaža crijeva, promatranje i prepoznavanje komplikacija, metadonska terapija), zbrinjavanje predoziranih bolesnika (antidot, promatranje komplikacija), zbrinjavanje akutno opijenih bolesnika (detoksikacijska terapija, promatranje i prepoznavanje komplikacija).

1.    Franković S, i sur. Zdravstvena njega odraslih. Zagreb: Medicinska naklada i HUMS; 2010.
2.    Tomek-Roksandić S, Šostar Z, Fortuna V, ur. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege. Zagreb: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba; 2011. Dostupno na: http://www.stampar.hr/hr/cetiri-stupnja-gerijatrijske-zdravstvene-njege
3.    Mojsović Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 2. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2006.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će biti sposoban/-na:

  1. primijeniti mjere sprječavanja infekcije i pravila zaštite na radu za  rad na siguran način;
  2. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine prema bolesniku, njegovoj obitelji, članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalom osoblju;
  3. primjeniti zdravstvenu njegu u kući, u zajednici, starijih osoba, osoba s invaliditetom te zdravstvenu njegu kod kirurških, kod psihijatrijskih bolesnika i palijativnu zdravstvenu njegu samostalno i/ili u stručnom sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima;
  4. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka te evaluaciju uvažavajući individualnost, holistički pristup i partnerski odnos prema bolesniku;
  5. provesti ordinirane dijagnostičke i terapijske postupke samostalno i/ili u stručnom timu uz nadzor;
  6. voditi sestrinsku dokumentaciju;
  7. preuzeti odgovornost za provedbu procesa zdravstvene njege u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

◦     dr. sc. Karolina Kramarić, asistent,

◦     Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn., asistent.

Vanjski suradnici:

◦     dr. sc. Božica Lovrić, predavač,

◦     Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Carević, mag. med. techn., asistent,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Debelić, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Dravinski, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Gajšek, mag. med. techn., asistent,

◦     Zorica Grgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Pavica Jakovljević, mag. med. techn., asistent,

◦     Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,

◦     Jagoda Kragujević, mag. med. techn., asistent,

◦     Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Kurtović, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Luketić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Mamić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,

◦     Vesna Meško, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Katarina Projs, mag. med. techn., asistent,

◦     Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Stipić, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

◦     Jelena Tomac Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent,

◦     Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,

◦     Lidija Vinković, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal