• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega starijih osoba

Upoznati studente sa specifičnostima zdravstvenih potreba te načelima pružanja zdravstvene njege starijih osoba. Osposobiti studente za primjenu vještina specifične sestrinske skrbi starijih osoba.

Osnove gerijatrije i gerontologije. Demografski, biološki i psihosocijalni aspekti starenja. Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja. Osnovne karakteristike medicine starije dobi. Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija za starije. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Komunikacija sa starijim osobama. Organizacijski modeli skrbi za starije. Stajališta i predrasude o starosti i starijim osobama. Uspješno starenje i kvaliteta života starijih osoba.
Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
 2. Tomek-Roksandić S, Šostar Z, Fortuna V, ur. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege. Zagreb: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba; 2011.
 3. Mojsović Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 2. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2006. str. 465-527.

 

Dopunska literatura:

 1. Despot Lučanin J. Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2003.
 2. Duraković Z, i sur. Gerijatrija – medicina starije dobi. Zagreb: C. T. Poslovne informacije; 2007. (izabrana poglavlja)
 3. Schaie KW, Willis SL. Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2001. (izabrana poglavlja).
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći :

 1. argumentirati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije;
 2. analizirati osnovne značajke demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja;
 3. razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi;
 4. provoditi postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije starijih osoba samostalno i kao član/-ica tima;
 5. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 6. primijeniti mjere prevencije za starije osobe;
 7. usporediti osnovne modele skrbi za starije osobe;
 8. razviti pozitivna stajališta o starosti i starijim osobama.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

◦     Jadranka Plužarić, mag. med. techn, viši predavač,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     prof. dr. sc. Nada Parađiković,  

◦     Dijana Babić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dunja Balen, mag. med. techn., asistent,

◦     Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Matej Solić, mag. med. techn., asistent,

◦     Maja Župan, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal