• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega djeteta

Cilj je predmeta osigurati studentima stjecanje kompetencija prvostupnika sestrinstva u suvremenoj, cjelovitoj sestrinskoj skrbi zdravog i bolesnog djeteta i njegove obitelji, poštujući tjelesne, psihosocijalne, duhovne i kulturalne osobitosti i čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.

Filozofija zdravstvene njege djeteta
Briga za dijete u suvremenom društvu
Konvencija o pravima djeteta, prava djeteta u bolnici
Stilovi roditeljstva, stajališta roditelja prema vlastitom djetetu, stajališta roditelja prema djetetu s teškoćama u razvoju/kronično bolesnom djetetu
Razdoblja u dječjoj dobi (razvojni miljokazi), osobitosti dječjeg organizma
Psihomotorni razvoj djeteta, procjena rasta i razvoja
Razvoj emocija u djeteta, razvoj privrženosti, razvoj samopoštovanja
Proces zdravstvene njege djeteta, teorije u zdravstvenoj njezi djeteta
Hospitalizacija djeteta, sigurnost djeteta u bolnici, prevencija ozljeda
Zlostavljano dijete, algoritam postupanja za zdravstvene djelatnike pri sumnji na zlostavljanje
Prehrana dojenčeta i djeteta, cjelovito promatranje djeteta, načela pri davanju terapije djetetu
Aktivna i pasivna imunizacija
Komunikacija s djetetom i roditeljem/skrbnikom
Zdravstvena njega djeteta s akutnim i kroničnim bolestima (podjela prema tjelesnim sustavima)
Pojedini oblici nepoželjnih ponašanja u dječjoj dobi
Dijete s intelektualnim teškoćama
Procjena i načini tretiranja boli u djece
Hitna stanja u pedijatriji
Zdravstvena njega vitalno ugroženog djeteta
Zdravstvena njega djeteta u terminalnoj fazi bolesti

Obavezna literatura:

 1. Lovrić R. Zdravstvena njega djeteta. (nastavni tekstovi) 2018.
 2. Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. Thomson Delmar Learning; 2002.
 3. Turuk V. Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2009.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Carpenito LJ. Handbook of nursing diagnosis. 14. izd. Philadelphia: J.B. Lippincot Company; 2012.
 2. Bokonjić D, Milutinović D, ur. Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta. Foča: Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; 2019.
 3. Malčić I, Ilić R. Pedijatrija sa zdravstvenom njegom djeteta. Zagreb: Školska knjiga; 2009. 
 4. Mardešić D, i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2016. (izabrana područja).
 5. Meštrović J, i sur. Hitna stanja u pedijatriji. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 6. Bowden VR, Greenberg CS. Pediatric Nursing Procedures. 3. izd. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 7. Mardešić D. Pedijatrija – udžbenik za medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 8. Švel I, Grgurić J. Zdravstvena zaštita djece. Zagreb: Školska knjiga; 1996. (izabrana poglavlja)
 9. Švel I, Grgurić J. Zdravstvena zaštita kronično bolesnoga djeteta. Zagreb: Barbat; 1998. (izabrana poglavlja)
 10. Juretić M, Livio B, i sur. Pedijatrija za više medicinske sestre. Split: Klinička bolnica Split; 1995.
 11. Broadwell Jackson D, Saunders BR. Child Health Nursing: A Comprehensive Approach to the Code of Children and Their Families. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1993.
 12. Čuturić N. Prve tri godine života. Zagreb: Školska knjiga; 1991.
 13. Maleš D, Starčević I. Druženje djece i odraslih. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske; 1991.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti faze psihomotoričkog razvoja djeteta i moguće teškoće;
 2. interpretirati osobitosti akutnih, kroničnih i po život opasnih bolesti, koje su važne pri procjeni zdravstvenog stanja djeteta;
 3. provesti proces sestrinske skrbi djeteta i roditelja/skrbnika; procjenu fizičkih, psiholoških i edukacijskih potreba, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 4. primijeniti postupke sestrinske skrbi samostalno i/ili u stručnom timu u skladu s načelima pedijatrijske sestrinske skrbi (maksimalne kvalitete, sigurnosti djeteta, sprječavanja hospitalizma i bolničkih infekcija) te standardima i zakonskim propisima;
 5. upravljati dokumentacijom iz područja zdravstvene njege djeteta;
 6. argumentirati učinke hospitalizacije na dijete i roditelje/skrbnike;  
 7. provesti ordinirane i terapijske postupke samostalno i/ili u stručnom timu;
 8. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine u radu s djetetom i roditeljima/skrbnicima;
 9. poduprijeti prava djeteta i roditelja/skrbnika u bolnici i suvremenom društvu;
 10. vrednovati standarde sestrinske prakse s ciljem unaprjeđenja kvalitete.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

 

Suradnici:

◦     prof. dr. sc. Dragan Primorac,

◦     dr. sc. Karolina Kramarić, poslijedoktorand,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn., asistent.

Vanjski suradnici:

◦    dr. sc. Božica Lovrić, predavač,

◦     Ivana Debelić, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Dravinski, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Gajšek, mag. med. techn., asistent,

◦     Zorica Grgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Danica Horvat, mag. med. techn., asistent,

◦     Pavica Jakovljević, mag. med. techn., asistent,

◦     Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Mamić, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal